Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu

Global Standard for Packaging Materials, wydanie 6 już opublikowany

Global Standard for Packaging Materials, wydanie 6 zapewnia teraz solidne ramy dla wszystkich typów producentów opakowań, aby pomóc im w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych i zarządzać jakością produktu, aby spełnić wymagania klientów, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem. Certyfikacja w stosunku do normy jest uznawana przez wielu właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne i producentów na całym świecie podczas oceny możliwości ich dostawców. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Standard został przetłumaczony na wiele języków, aby ułatwić wdrożenie przez firmy produkujące opakowania na całym świecie.

Norma została opracowana w celu określenia bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych produktu, które muszą obowiązywać w organizacji produkującej opakowania, aby mogła wypełniać swoje obowiązki w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta. Format ma na celu umożliwienie oceny siedziby firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem zgodności z wymaganiami normy przez kompetentną stronę trzecią – jednostkę certyfikującą.

Opracowanie wydania 6 nastąpiło po szerokich konsultacjach w celu zrozumienia wymagań interesariuszy. Dokonano także przeglądu pojawiających się problemów w branży opakowań i dostarczanych przez nią produktach. Informacje zostały opracowane i poddane przeglądowi przez grupę roboczą złożoną z międzynarodowych interesariuszy reprezentujących różne sektory przemysłu produkcji materiałów opakowaniowych, sprzedawców detalicznych, właścicieli marek, firm gastronomicznych, jednostek certyfikujących i niezależnych ekspertów technicznych.

Kluczowe funkcje pozostają integralną częścią standardu, takie jak:

– zaspokojenie potrzeb detalistów i właścicieli marek w celu zmniejszenia obciążenia auditowego

– lepsze rozpoznanie różnorodności branży opakowań i wymagań jej klientów

– zachęcanie do większej przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw

– zachęcanie do przyjęcia normy jako środka poprawy bezpieczeństwa produktów w małych zakładach i obiektach, w których procesy są wciąż w fazie rozwoju.

Główne kwestie na których skupia się wydanie 6 to:

– usprawnienie procesów stosowanych przez systemy zarządzania jakością w kontroli drukowania opakowań oraz poprzez podejście do analizy zagrożeń i ryzyka

– dalsze zapewnianie spójności procesu auditu na całym świecie

– znaczenie kultury bezpieczeństwa i jakości produktu w dążeniu do poprawy przejrzystości i spójności w całym łańcuchu dostaw żywności

– uproszczenie wymagań higienicznych wyłącznie na podstawie ryzyka

– wprowadzenie nowej podstawowej klauzuli, działań korygujących i zapobiegawczych, aby rozwiązać problemy i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia

– w oparciu o ryzyko, wprowadzając program mikrobiologicznego monitorowania środowiska

– uproszczenie niezapowiedzianego programu audytu.

Wymagane jest, aby wszyscy dostawcy poddawani audytowi BRCGS zgodnie z  Global Standard for Packaging Materials, wydanie 6 mieli dostęp do oficjalnej kopii tej normy.